2010-11-03

Artikolo de Mojtaba KHEIRKHAH pri la libro "La Dua Lingvo" de MHSZ

La dua libro de La Dua Lingvo!
____________________________________
 Antaŭparolo
   Fine post ĝuste 40 jaroj reaperis E-a memlerno-libro nomata La Dua Lingvo por pers-lingvanoj, tute el-re-verkita de Prof. M.H SAHEB-ZAMANI (1931).
Tiel la dua libro aperita ne estas nur ripetita eldono de sama ekslibro, sed pli kompleta divers-kampe, ĉu paĝ-kvante ĉu enhave post 40 jaroj. ( Kiel sia nombro 40, kio Irane simbolas plensperton aŭ maturecon!)
Nov-eldono enhavas multe da gramatik-tabelojn ankaŭ simbolojn referencajn kaj historion de E-o en irano plenplene da dokumentoj pri E-o en TTT-ejoj kaj aliaj avantaĵoj unikaj, kiaj ĉi-raporte klariĝos.
   Ĉi libro samnome unuafoje aperis je 1976 kiel plej unua mem lernolibro klasika kaj akademia tiutempe. Tiam ĝi estis la plej unua kompleto pri E-lernado, kiu tiam estis nur por E-lernantoj diverstavole, kaj tamen unuaeldone (5,000 ekzempleroj) siatempe post monatoj mirege ekrariĝis pro fameco de la aŭtoro.
Do tiam ĝi pro publik-akcepto reaperis duafoje (marte de 1977, 2000 ekzempleroj) kaj post monatoj triafoje eldoniĝis (septembre de 1977, 7000 ekzempleroj).
Do entute unujare 3 reledonoj je 14,000 ekzempleroj; tamen libro post kelkjaroj ĝis nun ankoraŭ estis en liste de raraj libroj de pers-verkaĵoj.
Ĉi lasta lern-libro E-a, kies aperon dum antaŭ preskaŭ 30 jaroj oni senpacience atendis, estas pli valora kaj informdona ol la unua libro. 
   Laŭdire de la aŭtoro, la unua verko de ĉi libro antaŭ preskaŭ 30 jaroj tute estis individua klopodo; sed ĉi lasta libro estas grupa fare de samaj E-istoj kreiitaj per kaj de sama unua libro!
   Mencie en irano nun okazas persa nov-jaro ( jaro 1385 ), kiam oni festante donacadas unu la aliajn tradicie; do ĉi raporton ni povas konsideri kiel nov-jara donaco por iranaj E-istoj, kiuj de antaŭ jaroj atendadis entuziasme aperon de tiu libro.  
(Pli ĝusta nun-dato irana Dimanĉe 01/01/1385=21/03/2006)

    * Libr-idento
   Nomo: La Dua Lingvo
   Temo: Ĉefe E-lernado en persa lingvo ankaŭ historio de E-o en irano kun diversaj ali-temoj rilate al E-o
   Auturo: Moha'mmad Ha'sa'n SAHEB-ZA'MANI
   Paĝoj: 560 Paĝoj ( 432 Pagh. perse kaj 128 Pagh. E-e)  
   Mezuro: 17X23 Cm
   Kvant-eldono: Unua foje 1,100 ekzempleroj.
   Kosto: 59,000 Rialo aŭ 5,900 Tm (irana mono) egale al preskaŭ 6 $ aŭ 5 Eŭroj 
   Dat-apero: Fine de iran-jaro 1384, komence de jaro 2006
   Lok-apero: Irano, Tehrano 
   Korektantoj: S-ro KHEIR-KHAH Mojtaba kaj S-ino A'TAI Morvarid
   Tajpantoj kaj komputilaj aferoj: S-roj A'BAS-PUR Huma'n, SA'GHADIAN Reza kaj S-ino DARUNI Ma'hbubeh.
   Teknikaj aferoj: FA'RD Beh-Ruz
   Surkovril-desegno: A'NVA'RI A'li   
   Eldonejo: Eldonejo A'tai (Plej unua kaj malnova eldonejo, kiu de antaŭ preskaŭ 30 jaroj jam eldonadis E-librojn en irano www.ataipub.com)

    Ankaŭ ĉi libron aneksas lern-papero nomata Esperanto en Ĵet-Rigardo, en kiu aŭtoro perse montras nur en ordinara papero A4 (27X21 Cm) iniciate E-on ĵet-rigarde je gramatik- kaj vort-konoj.
TE nur okulfrape oni mirakle povas surpapere ekkoni kaj eĉ komenci lerni E-on radike je diversaj temoj.
(Fine de ĉi raporto prezentiĝas TTT-ejo, kie montighras sur- kaj post-kovrilo de libro ankaŭ tiu paper-anekso kun aŭtoro mem) 

    * Kelk-libroj en unu libro!
   Nova libro lerne dividiĝas triparte por vice komencantoj, mez-komencantoj kaj progresantoj. Ankaŭ en ĉi libro oni povas legi plurajn informojn ne nur pri E-o en irano kaj mondo ankaŭ multajn sciojn pri vortoj esplore.
Pro tio ĉi libro estas kiel 6 libroj en unu libro, kaj tiuj libroj aparte enhavas diversajn partojn.
TE krom E-ellernado ankaŭ kiel E-referenco, tiel kelkaj libroj en unu libro jene :
   1- Lernado=======> E-lernado je kvar fazoj, A- Komencanta, B- Meza C- Progresa D- Perfektas
   2- Historio========> Historio de E-o en Irano; ankaŭ fojfoje menciiĝas historietoj de E-o monde .
   3- Lingvistiko======> Autoro lingvisitke fojfoje analizas detale radikojn de diversaj vortoj kaj afiksoj esplore (aparte de E-lernado).
   4- Ianaj E-istoj=====> Prezenti iranajn E-istojn aktivajn kaj anonimajn je diversaj kampoj.
   5- E-aj publikoj=====> Prezenti parte de persajn E-artikolojn kaj verkojn en iranaj ĵurnaloj ankaŭ poste iranaj artikoloj en E-gazetoj.
   6- Referencoj======> Pluraj dokumentoj kaj rememoroj pri E-okazaĵoj en irano, kiel faritaj tezoj kaj disertacioj pri kaj en E-o je diversaj fakoj de iranaj universitatoj. Ankaŭ multe da artikoloj kaj leteroj de diversaj E-organizaĵoj kiel UEA-estraranoj kaj respondeculoj pri E-movado en irano dum antaŭ preskaŭ 30 jaroj.
Ankaŭ refrence preznetiĝas E-organizaĵoj respondecaj ankaŭ multe da E-gazetoj kaj verkaĵoj kun E-TTT-ejoj por interesantoj interrete.    
  
    * Softila libro mirakle aperigita!
   Plej grava avantaĵo de nova libro estas kodaj simboloj, per kiuj kiel softilo lernant- ankaŭ esplorant-legantoj povas facile trovi temojn kaj lern-gradojn diverskurse sur paĝoj.
TE en libro oni plu ne bezonas serĉi temojn aŭ vortojn legitajn aŭ eĉ legotajn, kiam ekrenkontas temojn ĉu lerne ĉu esplore.
   Pro tio la aŭtoro kaj eldonisto inĝeniero A'TAI Behruz  en aparta kunveno pro apero de ĉi libro kaj admiro de aŭtoro ĉe kelkaj iranaj E-istoj  ĵaŭde 02/03/2006=11/12/1384 (iran-dato) klarigis jene:
 - Eble unu el plej gravaj kialoj pri long-tempeco de apero de ĉi libro estis samaj kodoj simbolaj, kio unuafoje okazas en lern-libroj kaj eĉ ordinaraj libroj verkitaj en irano kaj eĉ en la mondo.
Ĉar tiuj simboloj divers-formaj kaj -signaj estis tre malfacile tajpi aŭ enpaĝigi kaj aperigi ankaŭ fojfoje kompari ilin kun unu la aliaj rilate al multaj temoj.
  Ankaŭ eldonisto aldonis:
   - Ni de antaŭ preskaŭ 5 jaroj multe klopodis ekaperigi ĉi libron, sed ĉiufoje ni renkontis malfacilaĵojn eldone, ĉefe kiam ni eksentis mankon aŭ erarojn simbole tiam ĉio ekhaltis, ĝis kiam ni eĉ pensis ke eble plu ni ne povus aperigi ĝin; ŝajne kaptita sorĉe kaj talismane!
Sed feliĉe helpe kaj kuraĝigade de aŭtoro, kiu mem persone sekvis aferojn dum aperado kiel ĉefa eldonisto (!) kaj danke al komputilistoj kiel S-ro SA'GHADIAN Reza kaj aliaj kunlaborantoj fine ni povis aperigi ĉi libron, reale kiu estas mirakla inter niaj
ali-eldonaĵoj tutaj dum antaŭ jaroj!
Sed nepre ĉi eldono ne estas fina, sed kiel prova je 1100 ekzempleroj, kion nepre ni poste fojfoje devige reeldonos, kiel unua libro aperinta je antaŭ preskaŭ 30 jaroj, kio fojfoje ek rariĝis.
   Fine de ĉi kunveno, kio okazis hejme de S-ro A'SGA'R-ZADEGAN Naser, kiu fojfoje disponis sian hejmon malavare por kunvenoj de E-istoj, ĉiuj kunvenantoj laŭdis lin kaj la aŭtoron aparte.  

   * Frua reeldonado!
   Eble unu el kialoj de optimismoj de eldonisto pri reeldonado de ĉi libro estas sama fameco de aŭtoro mem! Ĉar krom E-temo ankaŭ tiu aŭtoro MHSZ estas unu el plej famaj verkistoj dum antaŭ preskaŭ 50 jaroj, kiun irananoj konas kiel psikologia aŭtoro ankaŭ teozofia aŭ sufisma. Ĉar li de antaŭ preskaŭ 60 jaroj multajn librojn verkadis pri tiaj temoj interesitaj de irananoj.
   Kvankam la aŭtoro konis E-on unuafoje je sia knabeco sed li de antaŭ preskaŭ 30 jaroj kun sia edzino, Jila SEDIGHI SAHEB-ZAMANI (la unua ĉef-delegito de UEA en irano), aktive E-movadis divers-kampe, ekzemple faris multajn kursojn, prezentojn, verkon de libroj, artikoloj E-e ankaŭ perse kaj eĉ helpis iranajn E-istojn persone pri diversaj kampoj, kiel instigo por vojaĝo al aliaj landoj aŭ partopreno al UK-oj ktp. Ĝis nun ili faris dum preskaŭ 25 jaroj pli ol 400 E-kursoj je diversaj lokoj kiel lernejoj, universitatoj kaj eĉ arme-bazoj kaj preĝejoj je diversaj urboj de irano, ĉefe en Tehrano.
Do povas diri ke nova libro ankaŭ sperte enhavas plej ĝustan lern-metodon por diversaj tavoloj de irananoj je diversaj aĝoj kaj scioj aŭ eĉ fakoj. Tiu ĉi libro estas rezulto de liaj spertoj je E-kursoj faritaj je diversaj niveloj (li mem persone faris ĉirkaŭ 150 kursojn por komencantoj kaj 50 kursojn por mezantoj kaj 15 kursojn por progresantoj).
   Parte de libro pri kono de aŭtoro al E-o li mencias ke li je sia knabeco ekkonas E-on kaj poste ( je 1948 TE je 17aĝe ) kiam li verkas libron pri fundamento de redaktado kaj verkado, tiam li en tiu verko mencias E-on kiel unika lingvo modela tiuteme.
Tiam tiu verko kiel leciona libro uziĝas en iranaj lernejoj, ekz gimnazioj kiel parto de literatur-lecionoj.
   (BV atenti datojn kaj aĝojn de aŭtoro surraporte ankaŭ landon tiaman: Ekz ĉi tie li en sia knabeco 17aĝe verkis libron specialan literature kiel lerneja libro por iranaj gimnazioj; tiam irano ne estis tiom kreskita kulture aŭ lernaĵo, sed kiel lando malforta aŭ ne evoluita!
Ĉefe kiam aŭtoro private ie mencias ke li tiuaĝe havis multajn malfacilaĵojn vivade, kiel perdi sian patrinon infanaĝe ktp.
   Au kiam antaŭparole menciiĝis ke je 1976 unujare perskaŭ trifoje reaperiĝis tiu libro je 14,000 ekzempleroj; tio okazis je tiama lando, kiam kvanto de la libroj malofte estis tiom aŭ tiel reeldonataj! )      

    * Gepatro de E-o en irano
   Irananoj kutime nomas fojfoje multajn specialistojn kiel patro de iu fako, pro kio ili donis siajn plen-vivon kaj foje eĉ finance sindonis.(Kvankam bedaŭrinde irananoj kutimaĉe nomas tiel, post kiam tiu persono mortas!!) 
   Do krom tutaj supr-mencioj pri apero de ĉi libro en irano kiel plej grava E-novaĵo dum ĉi kurant-jaroj, ĉi tie indas mi koncize aludi gravan temon pri aŭtoro mem, kiun fakte multaj E-istoj aŭ ne E-istoj konas kiel plej unua fondanto de E-o dum antaŭ preskaŭ 50 jaroj en irano.
Kiam ĉefe li uzadis sian tut-famecon kaj tempon ĉu objektive kaj subjektive, do plej partojn de sia vivaĵo ne nur por prezenti sed ankaŭ disvastigi kaj fondi E-on en irano.
Esence patro estas tiu, kiu ĉion de sia vivo oferas por sia familio el-kore kaj -korpe.
Samkiel faris vere MH.S-Z senavare ne nur por E-o sed ankaŭ por multe da iranaj E-istoj, kiuj nune divers-kampe kaj -loke krome en irano ankaŭ en aliaj mond-partoj vivas kaj aktivas per kaj por E-o.
  Tiel ankaŭ pro akompano de lia edzino, Jhila SEDIGI SAHEB-ZA'MANI, paŝe-al-paŝe ne nur kiel ordinara edzino sed ankaŭ samideana; do indas ilin nomi pesaŭdonome vere Gepatro de E-o en irano!
  Do fakte ili kiel vera gepatro scianta E-lingvon kune instruis tiun lingvon al ni je diversaj situacioj eĉ riskaj!
Ekz periode iran-ŝtato relegi-fonetike atakis E-on kiel danĝera malamiko skola de islamo, kiel lin eĉ fojfoje iran-justicoj ĉeestigis kaj enketis. Aŭ aliperiode ŝtat-ĵurnaloj fojfoje akuzis E-on kaj eĉ MHSZ-on mem, kiam li nur unuope diveres-maniere kaj -kampe reagis ilin por savi E-on je diversaj fiminacoj.
Do li krom verkado kaj instruado ankaŭ propagando siatempe formis unikan kaj radikan situacion por E-o en irano garantie, kiam nun iranaj E-sciantoj libere kaj facile povas aktivadi je diversaj E-kampoj.
   (Nur parenteze mi mem kiel raportano, rememoras E-kurson je preskaŭ 1986, kiam mi mem partoprenis ĝin.
Tiam iun tagon specialaj ŝtat-policoj ekatakis tiun kursejon kaj fermis ĝin.
Poste ili iris al hejmon de MHSZ por serĉadi liajn ĉambrojn por trovi dokumentojn kontraŭ ŝtato ktp, kion detale mi ne volas rakonti nur ekzemplo koncize kiel reala atestanto.
Kiam tiu kursejo ekfermiĝis, li ne malantaŭeniris kaj ĉifoje je sia hejmo aŭ hejmoj de E-istoj aktive sekvis E-instruadon kaj -propagandon ankaŭ -movadon. Tiam samtempe li tiel forte kaj logike defendis E-on ĉe iranaj kortumoj, ĝis kiam refoje li povis E-on savi kaj ĉifoje enfluigi land-lanĉe en iranaj universitatoj kaj edukejoj oficiale!)  
   Aliflanke kiam UEA nomis MHSZ-on kiel honora membro dumviva, ĉu ne indas ankaŭ ni en irano honore nomi lin kiel la patro de irana E-o?!
Te ankaŭ honoro al E-o de irano, ĉar fakte krom li en historio de irana E-o ne ekzistas E-isto tiel altranga, ankaŭ long-aktiva.
Ordinar-kulture en ĉi lando ĉu ŝtatanoj ĉu popoloj mem diver-tavole pli kredas fide kaj fidele fenomenojn prezentitaj de famaj kaj honestaj specilaistoj, ĝuste kiel estas konata MHSZ ĉe kelk-generacioj de irano.    
Tiel per fam- kaj honest-nomo de tiu verkisto kaj specialisto, flanke pli honoriĝas ne nur iranaj E-lingvanoj ankaŭ E-o mem pli garantiĝas sekure por restadi kaj long-vivadi. Tial povas esti inda kaj eĉ enda ideo se ni nomi lin kiel Patro de Irana E-o.

   * Finparolo
   Ĉi raporto finiĝas per antaŭ-parolo interesa de la libro mem, kio jene komenciĝas:
   - Vane ĉi parolo ne longus!
   Ĉiu laŭ sia scio komprenis pretendanton!
  
   Poste venas intelektaj frazoj rakonte de Wiliam JAMES (Usona psikologo kaj filozofo 1842-1910 fondinto de skolo Pragmatismo):
   Devige pli altnivelas tiu homo, kiu en siaj strebadoj konsideras pli malproksimajn celojn ultra-vastojn voje kaj rekte de feliĉeco.
   Kiel:
   Sen-respondeculoj nur pripensas momenton!
   Sen-lokuloj vagantaj pripensas tranokti nur unu emocian nokton gracian!
   Sen-edzuloj (gefraŭloj solaj) nur pripensas siajn delicojn!   
   Famili-estroj antaŭ ĉio sin respondecas kontraŭu siaj gefamilianoj!
   Lertaj direktoroj nur pripensas rimedojn por pliaj interezoj produktitaj de organizoj direktitaj de si mem!
   Bonvolemaj politikistoj klopodas formi pli bonajn vivaĵojn nur lime de kelk-generacioj en siaj landoj.
   Tamen inter ĉiuj klopodantoj menciitaj nur kelkaj homoj grand-animaj pripensadas ekster-loke kaj -tempe por feliĉeco de tuta homaro, kun elkora kaj profunda intimeco per nobla sekvado de si, kiel kosmopolitaj filozofoj, superuloj posedantaj grand-ideojn, mistikuloj de ameco kaj veraj profetoj!
        
   BV pardoni se ĉi raporto iom longiĝis, ĉar kio ne estis nur novaĵo, sed ankaŭ raporto pri plej grava E-okazo per plej pionira E-isto en irano E-movade dum la lasta duon-jarcento pro eldono de La dua libro de La Dua Lingvo!
      
  Irano, Tehrano,  KHEIRKHAH Mojtaba


1 comment:

  1. Intersa raporto pri la stato de Esperanto en Irano. Ne nur Esperanto eblas ponti kulturajn informojn, sed la spirito de Esperanto eble pli ol nacia lingvo celas ponti la senton de solidareco kaj ligiteco inter popoloj, do tiel ĝi estas la lingvo de paco.

    ReplyDelete