2010-10-25

اسپرانتو در ایران به روایت اسناد انجمن جهانی اسپرانتو بخش دوم            
اسپرانتو در ایران
به روایت اسناد انجمن جهانی اسپرانتو
بخش دومدهه‌ی 1980 و 1990 دوران شکوفایی و بالندگی اسپرانتو از نظر کیفی و کمی در ایران است. سند این ادعا رشد شبکه‌ی نمایندگان سازمان جهانی اسپرانتو (UEA) - دارای روابط رسمی با سازمان ملل متحد و یونسکو - در ایران است. در بیست سال انتهایی قرن بیستم ایرانیان تا ردههای اجرایی جنبش جهانی اسپرانتو گام برداشتند و به تعامل و مشارکتی پویا در جنبه‌های گوناگون با سازمان جهانی اسپرانتو پرداختند، کاری که نسل‌های پیشین ایشان هرگز بدان نپرداخته ‌بودند. همان‌گونه که در بخش نخستین این مطلب ذکر شد، در مدت 68 سال سازمان جهانی اسپرانتو 20 نماینده از 11 شهر ایران را تجربه کرده بود اما از سال 1359 به بعد تعداد نمایندگان و شهرهای دارای نمایندگی رو به فزونی گذاشت. برای اولین بار سازمان جهانی اسپرانتو در ایران سرنماینده معرفی می‌کند و از ایران عضوهای افتخاری برمی‌گزیند. کمیته‌ی مرکزی سازمان از اعضای ایرانی برخوردار می‌شود و برخی نیز تا رده‌های اجرایی شاخه‌ی جوانانِ سازمان جهانی اسپرانتو پیش می‌روند. همه‌ی این دگرگونی‌ها نشان از پویایی اسپرانتو در ایران دارد. پیدایش نمایندگان متخصص و تنوع رشته‌‌ها نیز نشانه‌ی دیگری از عمق پیدا کردن اسپرانتو در ایران است.
          نکته‌ای که نگارنده لازم می‌داند در این‌جا بدان اشاره کند پیدایش بانوانِ اسپرانتودان ایرانی در دهه‌ی1980 است و این‌که تا قبل از آن ما جز نامی، هیچ شناختی از بانوان اسپرانتودان ایرانی نداشته‌ایم اما در این بیست سال اخیر ایشان با ظهور خود 31% از صفوف فعالان اسپرانتو را (در رابطه با سازمان جهانی اسپرانتو از آغار تا به یایان سال 2004) تشکیل داده‌اند. اینک ادامه‌ی مطلب از سال 1980 تا پایان سال 1998 میلادی را ملاحظه میکنید. تحلیل مطلب و نمودارهای آن را در بخش نهایی این مطلب و در شمارهی آینده خواهیم آورد.
تعاریف و توضیحات:
- هر عضو سازمان جهانی اسپرانتو حداقل پس از یک سال از تاریخ عضویت می‌تواند تقاضای نمایندگی کند.
- سرنماینده کسی است که از طرف انجمن کشوری اسپرانتو به سازمان جهانی اسپرانتو معرفی می‌شود و پس از تایید سازمان جهانی به رتق و فتق امور سازمان در کشور مورد نظر می‌پردازد و بخشی از کارهای دفتر مرکزی سازمان جهانی را انجام می‌دهد.
ـ نماینده کسی است که به دیگر اعضا خدمات عمومی، مانند اطلاعات بومی و منطقه‌ای، ارائه می‌دهد.
ـ نماینده‌ی متخصص کسی است که در رشته یا رشته‌هایی که بر می‌گزیند (حداکثر 3 مورد) به دیگر اعضا در سراسر جهان اطلاعات ارائه می‌دهد.
ـ نماینده‌ی جوان شخصی است که حداقل 16 و حداکثر 29 سال سن دارد و به امور جوانان می‌پردازد.
ـ تمامی فعالیت‌های نمایندگی در همه‌ی رده‌ها داوطلبانه و افتخاری است.
ـ در هر کشور تنها یک سرنماینده و در هر شهر تنها یک نماینده و نماینده‌ی جوان می‌تواند وجود داشته باشد. برای تعداد نمایندگی‌های تخصصی هیچ محدودیتی وجود ندارد جز این که از هر رشته فقط یک نماینده در هر شهر می‌تواند وجود داشته باشد.
- عضو افتخاری سازمان جهانی اسپرانتو کسی است که فعالیت‌های ارزشمند‌ی را برای گسترش اسپرانتو انجام داده است و از طرف کمیته‌ی مرکزی سازمان جهانی اسپرانتو انتخاب می‌شود.
ـ عضو کمیته‌ی مرکزی سازمان کسی است که: به عنوان نماینده‌ی اعضا انتخاب شده است یا به عنوان نماینده‌ی انجمن کشوری معرفی شده است. و یا به عنوان عضو کمیسیون کاری از طرف دیگر اعضای کمیته‌ی مرکزی (با رعایت اصول جاری) انتخاب شده است.
ـ همکار‌ مالی کشوری شخص یا سازمانی است که امور مربوط به پرداخت‌ها را از اشخاص (اعضا) به پول محلی دریافت و به سازمان جهانی منتقل می‌کند.

1980(1359) صفحه‌ی 268، تهران: بدیع‌اله صمیمی: مربی دانشگاه و کتابدار.
1981(1360) صفحه‌ی 240، تهران: بدیع‌اله صمیمی بدیع‌اله صمیمی: مربی دانشگاه و کتابدار.
1982(1361) صفحه‌ی 268، بهشهر: مسلم گرجی‌پور: معلم.  تهران: بدیع‌اله صمیمی: مربی دانشگاه و کتابدار.
1983 (1362):  صفحه‌ی 233، بهشهر: مسلم گرجی‌پور، معلم. تهران: بدیع‌اله صمیمی: مربی دانشگاه و کتابدار.
1984(1363): صفحه‌ی 14، اعضای افتخاری سازمان جهانی اسپرانتو: (اولین عضو ایرانی) دکتر م. ح. صاحب‌زمانی
صفحه‌ی 244، (اولین) سرنماینده(‌ی سازمان جهانی اسپرانتو در ایران): احمدرضا ممدوحی
بهشهر: مسلم گرجی‌پور، آموزگار.
قلهک: بیژن پورمتراحی، آرشیتکت.
 شیراز: محمد سامانی‌پور، معلم ادبیات دبیرستان.
تهران: صفحه‌ی 245، بدیع‌اله صمیمی (مربی دانشگاه و کتابدار). (اولین نماینده‌ی جوان از ایران): سروش محمدزاده، دانشجو.
            (اولین نمایندگان تخصصی): مولود ثقفیان: معلم دبیرستان(امور آموزشی)، شیرین احمدنیا: دانشجو(مکاتبات بین‌المللی)، گیتی احمدنیا: دانشجو(امور دانشجویی)، حشمت فرجی- یالچین: آموزگار(جهانگردی).
1985(1364): صفحه‌ی 220، سرنماینده: احمدرضا ممدوحی
قلهک: بیژن پورمتراحی، آرشیتکت(دوره‌های مکاتبه‌ای اسپرانتو).
 شیراز: محمد سامانی‌پور: معلم ادبیات دبیرستان.
تجریش: نماینده جوان: فریفته سعیدی: دانشجوی الکترونیک.
تهران: جواد رفیع‌زاده شاهی، معلم زبان. نماینده جوان: سروش محمدزاده، دانشجو.
نمایندگان تخصصی: علی اکبر همتی، حسابدار (اقتصاد)، فاطمه اوتاد: پرستار(پرستاری)، مولود ثقفیان: معلم دبیرستان(امور آموزشی)، شیرین احمدنیا: دانشجو(مکاتبات بین‌المللی)، اسکندر عبدالله‌پور: ارزیاب(ارزیابی) فاطمه فرجی: دفتردار شهرداری(کارهای اجتماعی)، گیتی احمدنیا: دانشجو(امور دانشجویی)، منیره فهمی: بازنشسته(مخابرات)، حشمت فرجی- یالچین: آموزگار(جهانگردی).
1986(1365): صفحه‌ی 230، سرنماینده: خانم صاحب‌زمانی(ژیلا صدیقی)
قلهک: بیژن پورمتراحی: آرشیتکت(دوره‌های مکاتبه‌ای اسپرانتو).
شیراز: محمد سامانی‌پور: معلم ادبیات دبیرستان.
تجریش: نماینده‌ی جوان: فریفته سعیدی، دانشجوی الکترونیک.
نماینده تهران: جواد رفیع‌زاده شاهی، معلم زبان. نماینده جوان: سروش محمدزاده: دانشجو.
            نمایندگان تخصصی: علی اکبر همتی: حسابدار (اقتصاد)، فاطمه اوتاد: پرستار(پرستاری)، مولود ثقفیان: معلم دبیرستان(امور آموزشی)، شیرین احمدنیا: دانشجو(مکاتبات بین‌المللی)، اسکندر عبدالله‌پور: ارزیاب(ارزیابی) فاطمه فرجی: دفتردار شهرداری(کارهای اجتماعی)، گیتی احمدنیا: دانشجو(امور دانشجویی)، منیره فهمی: بازنشسته(مخابرات)، حشمت فرجی- یالچین: آموزگار(جهانگردی).
1987(1366): صفحه‌ی9-268، سرنماینده: خانم  ژ. ص. صاحب‌زمانی
قلهک: بیژن پورمتراحی:  آرشیتکت(دوره‌های مکاتبه‌ای اسپرانتو).
شیراز: محمد سامانی‌پور: معلم ادبیات دبیرستان.
تجریش: نماینده‌ی جوان: فریفته سعیدی، دانشجوی الکترونیک.
نماینده تهران: جواد رفیع‌زاده شاهی، معلم زبان.
نماینده جوان: سروش محمدزاده: دانشجو.
            نمایندگان تخصصی: پرینوش صنیعی: مدیر برنامه‌ریزی پژوهش(مدیریت)، محمد کرام‌الدینی: دبیر زیست‌شناسی (زیست‌شناسی)، علی اکبر همتی، حسابدار (اقتصاد)، بهروز عطایی: مهندس مکانیک(نشر)، فاطمه اوتاد: پرستار(پرستاری)، کامبیز قدیری، تکنسین داروسازی(عکاسی)، ژاله صدیقی نویدی: معلم جغرافیا(جغرافیا)، مولود ثقفیان: معلم دبیرستان(امور آموزشی)، م. ر. خیرخواه: روزنامه نگار(روزنامه‌نگاری)، احمد پورزاده: شیمیدان(شیمی)، علی خوش‌مشربان: بازرگان(بازرگانی)، شیرین احمدنیا: دانشجو(مکاتبات بین‌المللی)، اسکندر عبدالله‌پور: ارزیاب(ارزیابی) فاطمه فرجی: دفتردار شهرداری(کارهای اجتماعی)، گیتی احمدنیا: دانشجو(امور دانشجویی)، منیره فهمی: بازنشسته(مخابرات)، حشمت فرجی- یالچین: آموزگار(جهانگردی).
تهرانسر: بتول صمدی.
1988(1367): صفحه‌ی5-264، سرنماینده: خانم  ژ. ص. صاحب‌زمانی
شیراز: محمد سامانی‌پور: معلم ادبیات دبیرستان.
نماینده تهران: جواد رفیع‌زاده شاهی، معلم زبان. نماینده جوان: سروش محمدزاده: دانشجو.
                        نمایندگان تخصصی: پرینوش صنیعی: مدیر برنامه‌ریزی پژوهش(مدیریت)، محمد کرام‌الدینی: دبیر زیست‌شناسی (زیست‌شناسی)، علی اکبر همتی، حسابدار (اقتصاد)، بهروز عطایی: مهندس مکانیک(نشر)، فاطمه اوتاد: پرستار(پرستاری)، کامبیز قدیری، تکنسین داروسازی(عکاسی)، ژاله صدیقی نویدی: معلم جغرافیا(جغرافیا)، مولود ثقفیان: معلم دبیرستان(امور آموزشی)، م. ر. خیرخواه: روزنامه نگار(روزنامه‌نگاری)، احمد پورزاده: شیمیدان(شیمی)، علی خوش‌مشربان: بازرگان(بازرگانی)، احمد ساسانی: کامپیوترکار(کامپیوتر)، شیرین احمدنیا: دانشجو(مکاتبات بین‌المللی)، اسکندر عبدالله‌پور: ارزیاب(ارزیابی) فاطمه فرجی: دفتردار شهرداری(کارهای اجتماعی)، منیره فهمی: بازنشسته(مخابرات)، حشمت فرجی- یالچین: آموزگار(جهانگردی).
تهرانسر: بتول صمدی.
1989(1368): صفحه‌ی 8-266، سرنماینده: خانم  ژ. ص. صاحب‌زمانی
شیراز: محمد سامانی‌پور: معلم ادبیات دبیرستان.
تجریش: نماینده‌ی جوان: فریفته سعیدی، دانشجوی الکترونیک.
نماینده تهران: جواد رفیع‌زاده شاهی، معلم زبان. نماینده جوان: سروش محمدزاده: دانشجو.
            نمایندگان تخصصی: پرینوش صنیعی: مدیر برنامه‌ریزی پژوهش(مدیریت)، محمد کرام‌الدینی: دبیر زیست‌شناسی (زیست‌شناسی)،  بهروز عطایی: مهندس مکانیک(نشر)، فاطمه اوتاد: پرستار(پرستاری)، کامبیز قدیری، تکنسین داروسازی(عکاسی)، ژاله صدیقی نویدی: معلم جغرافیا(جغرافیا)، م. ر. خیرخواه: روزنامه نگار(روزنامه‌نگاری)، احمد پورزاده: شیمیدان(شیمی)، علی خوش‌مشربان: بازرگان(بازرگانی)، احمد ساسانی: کامپیوترکار(کامپیوتر)، شیرین احمدنیا: دانشجو(مکاتبات بین‌المللی)، اسکندر عبدالله‌پور: ارزیاب(ارزیابی)، فاطمه فرجی: دفتردار شهرداری(کارهای اجتماعی)، منیره فهمی: بازنشسته(مخابرات).
تهرانسر: بتول صمدی.
1990(1369): صفحه‌ی 6-265، سرنماینده: خانم  ژ. ص. صاحب‌زمانی
شیراز: محمد سامانی‌پور: معلم ادبیات دبیرستان.
تجریش: نماینده‌ی جوان: فریفته سعیدی، دانشجوی الکترونیک.
            نمایندگان تخصصی: پرینوش صنیعی: مدیر برنامه‌ریزی پژوهش(مدیریت)، محمد کرام‌الدینی: دبیر زیست‌شناسی (زیست‌شناسی)،  بهروز عطایی: مهندس مکانیک(نشر)، فاطمه اوتاد: پرستار(پرستاری)، کامبیز قدیری، تکنسین داروسازی(عکاسی)، ژاله صدیقی نویدی: معلم جغرافیا(جغرافیا)، م. ر. خیرخواه: روزنامه‌نگار(روزنامه‌نگاری)، علی خوش‌مشربان: بازرگان(بازرگانی)، شیرین احمدنیا: دانشجو(مکاتبات بین‌المللی)، اسکندر عبدالله‌پور: ارزیاب(ارزیابی)، فاطمه فرجی زنوز: دفتردار شهرداری(کارهای اجتماعی)، منیره فهمی: بازنشسته(مخابرات).
تهرانسر: بتول صمدی.
1991(1370): صفحه‌ی 18، کمیته‌ی مرکزی سازمان جهانی اسپرانتو: (اولین ایرانی) خانم  ژ. ص. صاحب‌زمانی
صفحه‌ی 7-266، سرنماینده: خانم  ژ. ص. صاحب‌زمانی
شیراز: محمد سامانی‌پور: معلم ادبیات دبیرستان.
تجریش: نماینده‌ی جوان: فریفته سعیدی، دانشجوی الکترونیک.
                        نمایندگان تخصصی: پرینوش صنیعی: مدیر برنامه‌ریزی پژوهش(مدیریت)،  محمد کرام‌الدینی: دبیر زیست‌شناسی (زیست‌شناسی)،  بهروز عطایی: مهندس مکانیک(نشر)، فاطمه اوتاد: پرستار(پرستاری)، کامبیز قدیری، تکنسین داروسازی(عکاسی)، ژاله صدیقی نویدی: معلم جغرافیا(جغرافیا)، م. ر. خیرخواه: روزنامه‌نگار(روزنامه‌نگاری)، علی خوش‌مشربان: بازرگان(بازرگانی)، اسکندر عبدالله‌پور: ارزیاب(ارزیابی)، فاطمه فرجی زنوز: دفتردار شهرداری(کارهای اجتماعی)  ، منیره فهمی: بازنشسته(مخابرات).
تهرانسر: بتول صمدی.
1992(1371): صفحه‌ی 50-249، سرنماینده: خانم  ژ. ص. صاحب‌زمانی
شیراز: محمد سامانی‌پور: معلم ادبیات دبیرستان.
تهران: نماینده‌ی جوان: فریفته سعیدی، دانشجوی الکترونیک.
            نمایندگان تخصصی: پرینوش صنیعی: مدیر برنامه‌ریزی پژوهش(مدیریت)، محمد کرام‌الدینی: دبیر زیست‌شناسی (زیست‌شناسی)،  بهروز عطایی: مهندس مکانیک(نشر)، فاطمه اوتاد: پرستار(پرستاری)، کامبیز قدیری، تکنسین داروسازی(عکاسی)، ژاله صدیقی نویدی: معلم جغرافیا(جغرافیا)، م. ر. خیرخواه: روزنامه‌نگار(روزنامه‌نگاری)، علی خوش‌مشربان: بازرگان(بازرگانی)، اسکندر عبدالله‌پور: ارزیاب(ارزیابی)، فاطمه فرجی زنوز: دفتردار شهرداری(کارهای اجتماعی)، منیره فهمی: بازنشسته(مخابرات).
تهرانسر: بتول صمدی.
1993(1372): صفحه‌ی 17، کمیته‌ی مرکزی سازمان جهانی اسپرانتو: خانم  ژ. ص. صاحب‌زمانی.
صفحه‌ی 213، سرنماینده: خانم  ژ. ص. صاحب‌زمانی
مشهد: جواد کمالی: دانشجو (زبان‌های فرانسه و فارسی)، دکتر کیهان صیادپور: پزشک (پزشکی).
رضوانشهر چوکا: فاضل تیموری: آموزگار (زبان انگلیسی).
شیراز: محمد سامانی‌پور: معلم ادبیات دبیرستان.
تجریش: فریفته سعیدی، مهندس الکترونیک (الکترونیک).
تهران: نماینده‌ی جوان: درًه درخشان.
            نمایندگان تخصصی: پرینوش صنیعی: مدیر برنامه‌ریزی پژوهش(مدیریت)، محمد کرام‌الدینی: دبیر زیست‌شناسی (زیست‌شناسی)،  بهروز عطایی: مهندس مکانیک(نشر)، فاطمه اوتاد: پرستار(پرستاری)، کامبیز قدیری، تکنسین داروسازی(عکاسی)، علی خوش‌مشربان: بازرگان(بازرگانی)، اسکندر عبدالله‌پور: ارزیاب(ارزیابی)، فاطمه فرجی زنوز: دفتردار شهرداری(کارهای اجتماعی)، منیره فهمی: بازنشسته(مخابرات).
تهرانسر: بتول صمدی.
1994(1373): صفحه‌ی 16، کمیته‌ی مرکزی سازمان جهانی اسپرانتو: خانم  ژ. ص. صاحب‌زمانی.
صفحه‌ی 55، بخش جوانان: سازمان جوانان اسپرانتودان ایران.
صفحه‌ی 205، سرنماینده: خانم  ژ. ص. صاحب‌زمانی
مشهد: دکتر کیهان صیادپور: پزشک (پزشکی).
شیراز: محمد سامانی‌پور: معلم ادبیات دبیرستان.
تجریش: فریفته سعیدی، مهندس الکترونیک (الکترونیک).
تهران: نماینده‌ی جوان: درًه درخشان.
            نمایندگان تخصصی: پرینوش صنیعی: مدیر برنامه‌ریزی پژوهش(مدیریت)، محمد کرام‌الدینی: دبیر زیست‌شناسی (زیست‌شناسی)،  بهروز عطایی: مهندس مکانیک(نشر)، فاطمه اوتاد: پرستار(پرستاری)، کامبیز قدیری، تکنسین داروسازی(عکاسی)، علی خوش‌مشربان: بازرگان(بازرگانی)، فاطمه فرجی زنوز: دفتردار شهرداری(کارهای اجتماعی)، منیره فهمی: بازنشسته(مخابرات).
تهرانسر: بتول صمدی.
1995(1374): صفحه‌ی 16، کمیته‌ی مرکزی سازمان جهانی اسپرانتو: خانم  ژ. ص. صاحب‌زمانی.
صفحه‌ی 31، واسطه‌ی کشوری: انتشارات عطایی
صفحه‌ی 53، بخش جوانان: سازمان جوانان اسپرانتودان ایران
صفحه‌ی200- 199، سرنماینده: خانم  ژ. ص. صاحب‌زمانی
مشهد: جواد کمالی: دانشجو(زبانهای فرانسه و فارسی)، دکتر کیهان صیادپور: پزشک (پزشکی).
رضوانشهر چوکا: فاضل تیموری: آموزگار (زبان انگلیسی).
شیراز: محمد سامانی‌پور: معلم ادبیات دبیرستان.
تجریش: فریفته سعیدی، مهندس الکترونیک (الکترونیک).
نمایندگان تخصصی: پرینوش صنیعی: مدیر برنامه‌ریزی پژوهش(مدیریت)، محمد کرام‌الدینی: دبیر زیست‌شناسی (زیست‌شناسی)، بهروز عطایی: مهندس مکانیک(نشر)، فاطمه اوتاد: پرستار(پرستاری)، کامبیز قدیری، تکنسین داروسازی(عکاسی)، ژاله صدیقی نویدی: معلم جغرافیا(جغرافیا)، علی خوش‌مشربان: بازرگان(بازرگانی)، فاطمه فرجی زنوز: دفتردار شهرداری(کارهای اجتماعی)، منیره فهمی: بازنشسته(مخابرات).
تهرانسر: بتول صمدی.
1996(1375): صفحه‌ی 50، اعضای کمیته مرکزی سازمان جهانی جوانان اسپرانتودان: م. ر. ترابی
            صفحه‌ی 33، همکار‌ مالی کشوری: انتشارات عطایی
صفحه‌ی 52، بخش جوانان: سازمان جوانان اسپرانتودان ایران.
صفحه‌ی196، مشهد: نماینده: جواد کمالی: دانشجو(زبانهای فرانسه و فارسی)، دکتر کیهان صیادپور: پزشک (پزشکی).
رشت: فاضل تیموری: آموزگار (زبان انگلیسی).
شیراز: محمد سامانی‌پور: معلم ادبیات دبیرستان.
تهران: نماینده جوان: پریسا رضایی
            نمایندگان تخصصی: محمد کرام‌الدینی: دبیر زیست‌شناسی (زیست‌شناسی) ، حمزه شفیعی: مهندس مخابرات (روش تدریس اسپرانتو، مخابرات، میهمانی با پاسپورت)، بهروز عطایی: مهندس مکانیک(نشر)، پرینوش صنیعی: مدیر برنامه‌ریزی پژوهش(مدیریت)، فاطمه اوتاد: پرستار(پرستاری)، کامبیز قدیری، تکنسین داروسازی(عکاسی)، ژاله صدیقی نویدی: معلم جغرافیا(جغرافیا)، علی خوش‌مشربان: بازرگان(بازرگانی)، فریفته سعیدی ربیعی: مهندس الکترونیک (کامپیوتر)، آذر فرجی زنوز: حسابدار(حسابداری دوبل)، مریم نظامی: آموزگار موسیقی (موسیقی کلاسیک، ادبیات اسپرانتو، نقاشی)، سید نواب مظفری: مدیر (حسابداری و دفترداری)، فاطمه فرجی زنوز: دفتردار شهرداری(کارهای اجتماعی).
تهرانسر: بتول صمدی.
1997(1376): صفحه‌ی 51، اعضای کمیته مرکزی سازمان جهانی جوانان اسپرانتودان: کیهان صیادپور، م. رضا ترابی
صفحه‌ی 33، همکار‌ها‌ی مالی کشوری: انتشارات عطایی
صفحه‌ی 55، بخش جوانان: سازمان جوانان اسپرانتودان ایران.
صفحه‌ی201، مشهد: نماینده: جواد کمالی: دانشجو(زبانهای فرانسه و فارسی)، دکتر کیهان صیادپور: پزشک (پزشکی).
رشت: فاضل تیموری: آموزگار (زبان انگلیسی).
شیراز: محمد سامانی‌پور: معلم ادبیات دبیرستان.
تهران: نماینده: ژیلا صدیقی
تهران: نماینده جوان: پریسا رضایی
            نمایندگان تخصصی: عباس خسروآبادی(مهندسی صنایع، فعالیت‌های اسپرانتویی)، م. رضا ترابی: دانشجو(جوانان، اسلام، جهانگردی)، محمد کرام‌الدینی: دبیر زیست‌شناسی (زیست‌شناسی)، حمزه شفیعی: مهندس مخابرات (روش تدریس اسپرانتو، مخابرات، میهمانی با پاسپورت)، زهرا کریمی موغاری: استاد دانشگاه (اقتصاد، ترجمه: انگلیسی- اسپرانتو)، بهروز عطایی: مهندس مکانیک(نشر)، پرینوش صنیعی: مدیر برنامه‌ریزی پژوهش(مدیریت)، عبداله حکیم‌نژاد: کارمند (فلسفه)، فاطمه اوتاد: پرستار(پرستاری، موسیقی)، کامبیز قدیری، تکنسین داروسازی(عکاسی، داروسازی)، ژاله صدیقی نویدی: معلم جغرافیا(جغرافیا، تاریخ)، علی خوش‌مشربان: بازرگان(بازرگانی)، فریفته سعیدی ربیعی: مهندس الکترونیک (کامپیوتر)، آذر فرجی زنوز: حسابدار(حسابداری دوبل)، فریبا نوری مجد(ادبیات فارسی، امور زنان)، مریم نظامی: آموزگار موسیقی (موسیقی کلاسیک، ادبیات اسپرانتو، نقاشی)، مرتضی حبیب‌پور: نقاش (نقاشی)، سید نواب مظفری: مدیر (حسابداری و دفترداری)، فاطمه فرجی زنوز: دفتردار شهرداری(کارهای اجتماعی)، غلامرضا آذرهوشنگ: ماساژ-درمانگر(یومی‌هو تراپی، ادبیات، روزنامه‌نگاری).
1998(1377): صفحه‌ی 54، اعضای کمیته مرکزی سازمان جهانی جوانان اسپرانتودان:  م. رضا ترابی (عضو هیات رییسه سازمان جهانی جوانان اسپرانتودان)
صفحه‌ی 36، همکار‌ها‌ی مالی کشوری: انتشارات عطایی، کانون اسپرانتو ایران(سبزاندیشان)
صفحه‌ی 57، بخش جوانان: سازمان جوانان اسپرانتودان ایران.
صفحه‌ی4-202، کنگاور: نماینده: نماینده جوان: علی اصغر کوثری(آموزش، مذهب: اسلام)
مشهد: نماینده: جواد کمالی: دانشجو(زبان های فرانسه و فارسی)، دکتر کیهان صیادپور: پزشک (پزشکی).
قزوین: فاضل تیموری: آموزگار (زبان انگلیسی).
شیراز: نماینده: محمد سامانی‌پور: معلم ادبیات دبیرستان.
تهران: نماینده: ژیلا صدیقی
تهران: نماینده جوان: پریسا رضایی
            نمایندگان تخصصی: محمد کرام‌الدینی: دبیر زیست‌شناسی (زیست‌شناسی)، حمزه شفیعی: مهندس مخابرات (روش تدریس اسپرانتو، مخابرات، میهمانی با پاسپورت)، زهرا کریمی موغاری: استاد دانشگاه (اقتصاد، ترجمه: انگلیسی- اسپرانتو)، بهروز عطایی: مهندس مکانیک(نشر)، پرینوش صنیعی: مدیر برنامه‌ریزی پژوهش(مدیریت)، عبداله حکیم‌نژاد: کارمند (فلسفه)، فاطمه اوتاد: پرستار(پرستاری، موسیقی)، کامبیز قدیری، تکنسین داروسازی(عکاسی، داروسازی)، ژاله صدیقی نویدی: معلم جغرافیا(جغرافیا، تاریخ)، عباس خسروآبادی: فعال اسپرانتو (مهندسی صنایع، فعالیت‌های اسپرانتویی)، م. رضا ترابی: مدیر، آموزگار اسپرانتو (جوانان، اسلام، جهانگردی)، علی خوش‌مشربان: بازرگان(بازرگانی)، فریفته سعیدی ربیعی: مهندس الکترونیک (کامپیوتر)، عباس باغستانی: مهندس کامپیوتر (برنامه‌نویسی کامپیوتر، حروفچینی)، آذر فرجی زنوز: حسابدار(حسابداری دوبل)، فریبا نوری مجد (ادبیات فارسی، امور زنان)، مریم نظامی: آموزگار موسیقی (موسیقی کلاسیک، ادبیات اسپرانتو، نقاشی)، مرتضی حبیب‌پور: نقاش (نقاشی)، سید نواب مظفری: مدیر (حسابداری و دفترداری)، فاطمه فرجی زنوز: دفتردار شهرداری(کارهای اجتماعی)، غلامرضا آذرهوشنگ: ماساژ- درمانگر(یومی‌هو تراپی، ادبیات، روزنامه‌نگاری).
دفتر اسپرانتو در تهران: کانون اسپرانتو ایران(سبزاندیشان).

 این مقاله در شماره 10 فصل‌نامه پیام سبزاندیشان درج شده است

No comments:

Post a Comment