2010-10-25

اسپرانتو در ایران به روایت اسناد انجمن جهانی اسپرانتو بخش سوم

اسپرانتو در ایران به روایت اسناد انجمن جهانی اسپرانتو بخش سوم


1999(1378): صفحه‌ی 16،  اعضای افتخاری سازمان جهانی اسپرانتو: دکتر م.  صاحب‌زمانی.
          صفحه‌ی 20، اعضای کمیته مرکزی سازمان جهانی اسپرانتو:  م. رضا ترابی
صفحه‌ی 51، اعضای کمیته مرکزی سازمان جهانی جوانان اسپرانتودان: عباس باغستانی
صفحه‌ی 53، اعضای هیات رییسه‌ی سازمان جهانی جوانان اسپرانتودان: م. رضا ترابی
          صفحه‌ی 56، بخش جوانان: سازمان جوانان اسپرانتودان ایران.
صفحه‌ی5-204، کنگاور: نماینده: نماینده جوان: علی اصغر کوثری(آموزش، مذهب: اسلام)
کرج: نماینده: سروش محمدزاده: برنامه‌نویس کامپیوتر (کامپیوتر، حسابداری) معاون نماینده: حمید شاعری: کارمند بانک (عکاسی، زبان، فرهنگ)
مشهد: نماینده: جواد کمالی: دانشجو(زبان های فرانسه و فارسی)، دکتر کیهان صیادپور: پزشک (پزشکی). باشگاه محلی: هر ماه همایش محلی برقرار است.
قزوین: نماینده: فاضل تیموری: آموزگار (زبان انگلیسی).
شیراز: نماینده: محمد سامانی‌پور(جهانگردی، کوه‌نوردی، کامپیوتر).
تهران: نماینده: ژیلا صدیقی
تهران: نماینده جوان: پریسا رضایی
            نمایندگان تخصصی: محمد کرام‌الدینی: دبیر زیست‌شناسی (زیست‌شناسی)، بهروز عطایی: مهندس مکانیک(نشر)، پرینوش صنیعی: مدیر برنامه‌ریزی پژوهش(مدیریت)، عبداله حکیم‌نژاد: کارمند (فلسفه)، فاطمه اوتاد: پرستار(پرستاری، موسیقی)، کامبیز قدیری، تکنسین داروسازی(عکاسی، داروسازی)، ژاله صدیقی نویدی: معلم جغرافیا(جغرافیا، تاریخ)، م. رضا ترابی: مدیر، آموزگار اسپرانتو (جوانان، اسلام، جهانگردی)، آذر فرجی زنوز: حسابدار(حسابداری دوبل)، فریبا نوری مجد: ؟(ادبیات فارسی، امور زنان)، مرتضی حبیب‌پور: نقاش (نقاشی)، سید نواب مظفری: مدیر (حسابداری و دفترداری)، فاطمه حاجی صولت: مهندس پلیمر(پلیمر، جهانگردی، آموزش).
دفتر اسپرانتو در تهران: کانون اسپرانتو ایران.

2000(1379): صفحه‌ی 17،  اعضای افتخاری سازمان جهانی اسپرانتو: دکتر م.  صاحب‌زمانی.
          صفحه‌ی 22، اعضای کمیته مرکزی سازمان جهانی اسپرانتو:  م. رضا ترابی
صفحه‌ی 36، همکارهای مالی کشوری: کانون اسپرانتو ایران، انتشارات عطایی
          صفحه‌ی 58، بخش جوانان: سازمان جوانان اسپرانتودان ایران.
صفحه‌ی1-200، کنگاور: نماینده: نماینده جوان: علی اصغر کوثری(آموزش، اسلام)
کرج: نماینده: سروش محمدزاده: برنامه‌نویس کامپیوتر (کامپیوتر، حسابداری) معاون نماینده: حمید شاعری: کارمند بانک (عکاسی، زبان، فرهنگ)
مشهد: نماینده: جواد کمالی: استاد دانشگاه (زبان های فرانسه و فارسی)، دکتر کیهان صیادپور: پزشک (پزشکی). باشگاه محلی: هر ماه همایش محلی برقرار است.
قزوین: نماینده: سید فاضل تیموری: آموزگار (زبان انگلیسی).
شیراز: نماینده: محمد سامانی‌پور(جهانگردی، کوه‌نوردی، کامپیوتر).
تهران: نماینده: ژیلا صدیقی
تهران: نماینده جوان: پریسا رضایی
            نمایندگان تخصصی: محمد کرام‌الدینی: دبیر زیست‌شناسی (زیست‌شناسی)، حمزه شفیعی: مهندس مخابرات (روش تدریس اسپرانتو، مخابرات، میهمانی با پاسپورت)، بهروز عطایی: مهندس مکانیک(نشر)، پرینوش صنیعی: مدیر برنامه‌ریزی پژوهش(مدیریت)، عبداله حکیم‌نژاد: کارمند (فلسفه)، فاطمه اوتاد: پرستار(پرستاری، موسیقی)، کامبیز قدیری، تکنسین داروسازی(عکاسی، داروسازی)، ژاله صدیقی نویدی: معلم جغرافیا(جغرافیا، تاریخ)، م. رضا ترابی: مدیر، آموزگار اسپرانتو (جوانان، اسلام، جهانگردی)، آذر فرجی زنوز: حسابدار(حسابداری دوبل)، فریبا نوری مجد: ؟(ادبیات فارسی، امور زنان)، مرتضی حبیب‌پور: نقاش (نقاشی)، سید نواب مظفری: مدیر (حسابداری و دفترداری)، فاطمه حاجی صولت: مهندس پلیمر(پلیمر، جهانگردی، آموزش).
دفتر اسپرانتو در تهران: کانون اسپرانتو ایران.

2001(1380): صفحه‌ی 18،  اعضای افتخاری سازمان جهانی اسپرانتو: دکتر م.  صاحب‌زمانی.
          صفحه‌ی 35، همکارهای مالی کشوری: کانون اسپرانتو ایران، انتشارات عطایی
          صفحه‌ی 58، بخش جوانان: سازمان جوانان اسپرانتودان ایران.
صفحه‌ی200-199،  بانه: نماینده: نماینده جوان: هیوا کریمی(سرمایه‌گذاری، ترجمه، جهانگردی)
کنگاور: نماینده: نماینده جوان: علی اصغر کوثری(آموزش، اسلام)کرج: نماینده: سروش محمدزاده: برنامه‌نویس کامپیوتر (کامپیوتر، حسابداری) معاون نماینده: حمید شاعری: کارمند بانک (عکاسی، زبان، فرهنگ)
مشهد: نماینده: جواد کمالی: استاد دانشگاه (زبان های فرانسه و فارسی)، دکتر کیهان صیادپور: پزشک (پزشکی). نماینده جوان: سعید برهانی. باشگاه محلی: هر ماه همایش محلی برقرار است.
قزوین: نماینده: سید فاضل تیموری: آموزگار (زبان انگلیسی).
شیراز: نماینده: محمد سامانی‌پور(جهانگردی، کوه‌نوردی، کامپیوتر).
تهران: نماینده: ژیلا صدیقی
            نمایندگان تخصصی: محمد کرام‌الدینی: دبیر زیست‌شناسی (زیست‌شناسی)، حمزه شفیعی: مهندس مخابرات (روش تدریس اسپرانتو، مخابرات، میهمانی با پاسپورت)، بهروز عطایی: مهندس مکانیک(نشر)، عبداله حکیم‌نژاد: کارمند (فلسفه)، فاطمه اوتاد: پرستار(پرستاری، موسیقی)، کامبیز قدیری، تکنسین داروسازی(عکاسی، داروسازی)، ژاله صدیقی نویدی: معلم جغرافیا(جغرافیا، تاریخ)، م. رضا ترابی: مدیر، آموزگار اسپرانتو (جوانان، اسلام، جهانگردی)، آذر فرجی زنوز: حسابدار(حسابداری دوبل)، فریبا نوری مجد: ؟(ادبیات فارسی، امور زنان)، مرتضی حبیب‌پور: نقاش (نقاشی)، سید نواب مظفری: مدیر (حسابداری و دفترداری)، فاطمه حاجی صولت: مهندس پلیمر(پلیمر، جهانگردی، آموزش).
دفتر اسپرانتو در تهران: کانون اسپرانتو ایران.


2002(1381): صفحه‌ی 16،  اعضای افتخاری سازمان جهانی اسپرانتو: (دومین ایرانی) عارف آذری، دکتر م.  صاحب‌زمانی.
          صفحه‌ی 29، همکارهای مالی کشوری: کانون اسپرانتو ایران، انتشارات عطایی
          صفحه‌ی 50، بخش جوانان: سازمان جوانان اسپرانتودان ایران.
صفحه‌ی184-182،  بانه: نماینده: نماینده جوان: هیوا کریمی
کنگاور: نماینده: نماینده جوان: علی اصغر کوثری(آموزش، اسلام)
کرج: نماینده: سروش محمدزاده: برنامه‌نویس کامپیوتر (کامپیوتر، حسابداری) معاون نماینده: حمید شاعری: کارمند بانک (عکاسی، زبان، فرهنگ)
مشهد: نماینده: جواد کمالی: استاد دانشگاه (زبان‌های فرانسه و فارسی)، دکتر کیهان صیادپور: پزشک (پزشکی). نماینده جوان: سعید برهانی. باشگاه محلی: هر ماه همایش محلی برقرار است.
قزوین: نماینده: سید فاضل تیموری: آموزگار (زبان انگلیسی).
شیراز: نماینده: محمد سامانی‌پور(جهانگردی، کوه‌نوردی، کامپیوتر).
تهران: نماینده: ژیلا صدیقی
            نمایندگان تخصصی: محمد کرام‌الدینی: دبیر زیست‌شناسی (زیست‌شناسی)، بهروز عطایی: مهندس مکانیک(نشر)، عبداله حکیم‌نژاد: کارمند (فلسفه)، فاطمه اوتاد: پرستار(پرستاری، موسیقی)، کامبیز قدیری، تکنسین داروسازی(عکاسی، داروسازی)، ژاله صدیقی نویدی: معلم جغرافیا(جغرافیا، تاریخ)، حمزه شفیعی: مهندس مخابرات (روش تدریس اسپرانتو، مخابرات، میهمانی با پاسپورت)، م. رضا ترابی: مدیر، آموزگار اسپرانتو (جوانان، صلح، جهانگردی)، آذر فرجی زنوز: حسابدار(حسابداری دوبل)، فریبا نوری مجد: ؟(ادبیات فارسی، امور زنان)، مرتضی حبیب‌پور: نقاش (نقاشی)، سید نواب مظفری: مدیر (حسابداری و دفترداری)، فاطمه حاجی صولت: مهندس پلیمر(پلیمر، جهانگردی، آموزش).
دفتر اسپرانتو در تهران: کانون اسپرانتو ایران.

2003(1382): صفحه‌ی 14،  اعضای افتخاری سازمان جهانی اسپرانتو: عارف آذری، دکتر م.  صاحب‌زمانی.
          صفحه‌ی 29، همکارهای مالی کشوری: کانون اسپرانتو ایران، انتشارات عطایی
          صفحه‌ی 48، بخش جوانان: سازمان جوانان اسپرانتودان ایران.
صفحه‌ی8-177،  بانه: نماینده: نماینده جوان: هیوا کریمی
کنگاور: نماینده: نماینده جوان: علی اصغر کوثری(آموزش، اسلام)
کرج: نماینده: سروش محمدزاده: برنامه‌نویس کامپیوتر (کامپیوتر، حسابداری) معاون نماینده: حمید شاعری: کارمند بانک (عکاسی، زبان، فرهنگ)
مشهد: نماینده: جواد کمالی: استاد دانشگاه (زبان‌های فرانسه و فارسی)، نماینده جوان: سعید برهانی. باشگاه محلی: هر ماه همایش محلی برقرار است.
قزوین: نماینده: سید فاضل تیموری: آموزگار (زبان انگلیسی).
شیراز: نماینده: محمد سامانی‌پور(جهانگردی، کوه‌نوردی، کامپیوتر).
تهران: نماینده: ژیلا صدیقی
            نمایندگان تخصصی: محمد کرام‌الدینی: دبیر زیست‌شناسی (زیست‌شناسی)، بهروز عطایی: مهندس مکانیک(نشر)، عبداله حکیم‌نژاد: کارمند (فلسفه)، فاطمه اوتاد: پرستار(پرستاری، موسیقی)، کامبیز قدیری، تکنسین داروسازی(عکاسی، داروسازی)، ژاله صدیقی نویدی: معلم جغرافیا(جغرافیا، تاریخ)، حمزه شفیعی: مهندس مخابرات (روش تدریس اسپرانتو، مخابرات، میهمانی با پاسپورت)، م. رضا ترابی: مدیر، آموزگار اسپرانتو (جوانان، صلح، جهانگردی)، آذر فرجی زنوز: حسابدار(حسابداری دوبل)، فریبا نوری مجد: ؟(ادبیات فارسی، امور زنان)، دکتر کیهان صیادپور: پزشک (پزشکی)، مرتضی حبیب‌پور: نقاش (نقاشی)، سید نواب مظفری: مدیر (حسابداری و دفترداری)، فاطمه حاجی صولت: مهندس پلیمر(پلیمر، جهانگردی، آموزش).
دفتر اسپرانتو در تهران: کانون اسپرانتو ایران.

2004(1383): صفحه‌ی 16،  اعضای افتخاری سازمان جهانی اسپرانتو: عارف آذری، دکتر م.  صاحب‌زمانی.
          صفحه‌ی 34، همکارهای مالی کشوری: کانون اسپرانتو ایران، انتشارات عطایی
          صفحه‌ی 56، بخش جوانان: سازمان جوانان اسپرانتودان ایران.
صفحه‌ی6-184،  بانه: نماینده: نماینده جوان: هیوا کریمی
کنگاور: نماینده: نماینده جوان: علی اصغر کوثری(آموزش، اسلام)
کرج: معاون نماینده: حمید شاعری: کارمند بانک (عکاسی، زبان، فرهنگ)
مشهد: نماینده: جواد کمالی: استاد دانشگاه (زبان‌های فرانسه و فارسی)، نماینده جوان: سعید برهانی. باشگاه محلی: هر ماه همایش محلی برقرار است.
قزوین: نماینده: سید فاضل تیموری: آموزگار (زبان انگلیسی).
شیراز: نماینده: محمد سامانی‌پور(جهانگردی، کوه‌نوردی، کامپیوتر).
            تهران: محمد کرام‌الدینی: دبیر زیست‌شناسی (زیست‌شناسی)، بهروز عطایی: مهندس مکانیک(نشر)، عبداله حکیم‌نژاد: کارمند (فلسفه)، فاطمه اوتاد: پرستار(پرستاری، موسیقی)، کامبیز قدیری، تکنسین داروسازی(عکاسی، داروسازی)، ژاله صدیقی نویدی: معلم جغرافیا(جغرافیا، تاریخ)، حمزه شفیعی: مهندس مخابرات (روش تدریس اسپرانتو، مخابرات، میهمانی با پاسپورت)، م. رضا ترابی: مدیر، آموزگار اسپرانتو (جوانان، صلح، جهانگردی)، آذر فرجی زنوز: حسابدار(حسابداری دوبل)، فریبا نوری مجد: ؟(ادبیات فارسی، امور زنان)، دکتر کیهان صیادپور: پزشک (پزشکی)، مرتضی حبیب‌پور: نقاش (نقاشی)، سید نواب مظفری: مدیر (حسابداری و دفترداری)، فاطمه حاجی صولت: مهندس پلیمر(پلیمر، جهانگردی، آموزش).
دفتر اسپرانتو در تهران: کانون اسپرانتو ایران.

ادامه‌ی شهرها و نقاط جدید:
13. بهشهر 14. قلهک 15. شیراز 16. تجریش 17. تهرانسر  18. مشهد  19. رضوانشهر چوکا 20. کنگاور 21. بانه

ادامه‌ی لیست نمایندگان:
21. مسلم گرجی‌پور 22. بیژن پورمتراهی 23. محمد (ابراهیم) سامانی‌پور 24. سروش محمدزاده 25. مولود ثقفیان 26. شیرین احمدنیا 27. گیتی احمدنیا 28. حشمت فرجی (یالچین) 29. فریفته سعیدی 30. جواد رفیع‌زاده 31. علی‌اکبر همتی 32. فاطمه اوتاد 33. اسکندر عبدا‌له‌پور 34. فاطمه فرجی 35. منیره فهمی36. پرینوش صنیعی 37. محمد کرام‌الدینی 38. بهروز عطایی 39. کامبیز قدیری 40. ژاله صدیقی نویدی 41. م. ر. خیرخواه 42. احمد پورزاده 43. علی خوش‌مشربان 44. بتول صمدی 45. احمد ساسانی 46. کیهان صیادپور 47. درًه درخشان 48. جواد کمالی 49. فاضل تیموری 50. ژاله صدیقی نویدی 51. پریسا رضایی 52. حمزه شفیعی 53. آذر فرجی زنوز 54. مریم نظامی 55. سید نواب مظفری 56. عباس خسروآبادی 57. م. رضا ترابی 58. زهرا کریمی موغاری 59. عبداله حکیم‌نژاد 60. فریبا نوری مجد 61. مرتضی حبیب‌پور 62. غلامرضا آذرهوشنگ 63. علی اصغر کوثری 64. عباس باغستانی 65. فاطمه حاجی صولت 66. حمید شاعری 67. هیوا کریمی 68. سعید برهانی.

اعضای افتخاری سازمان جهانی اسپرانتو از ایران:
1. دکتر م. ح. صاحب زمانی   2. عارف آذری

سرنماینده‌های ایرانی سازمان جهانی اسپرانتو:
1. احمدرضا ممدوحی   2. ژیلا صدیقی (صاحب زمانی)

اعضای ایرانی کمیته‌ی مرکزی سازمان جهانی اسپرانتو:
1. ژیلا صدیقی (صاحب زمانی)  2.  م. رضا ترابی

عضو ایرانی هیات رییسه‌ی سازمان جهانی جوانان اسپرانتودان:  م. رضا ترابی

اعضای ایرانی کمیته‌ی مرکزی سازمان جهانی جوانان اسپرانتودان:  1. کیهان صیادپور  2. م. رضا ترابی  3. عباس باغستانی.

نماینده‌های جوان ایرانی سازمان جهانی اسپرانتو:
1. سروش محمدزاده 2. فریفته سعیدی 3. دره درخشان 5. پریسا رضایی 6.  علی اصغر کوثری 7. هیوا کریمی 8. سعید برهانی.

بانوان ایرانی که نا‌مشان در کتاب سال درج شده است          (به ترتیب درج):
1. مولود ثقفیان 2. شیرین احمدنیا 3. گیتی احمدنیا 4. حشمت فرجی 5. فریفته سعیدی 6. فاطمه اوتاد 7. فاطمه فرجی 8. منیره فهمی 9. ژیلا صدیقی  10. پرینوش صنیعی 11. ژاله صدیقی نویدی 12. بتول صمدی 13. دره درخشان 14. پریسا رضایی 15. زهرا کریمی موغاری 16. فریبا نوری مجد 17. مریم نظامی 18. فاطمه حاجی صولت.  

 این مقاله در شماره 11 فصل‌نامه پیام سبزاندیشان درج شده است


No comments:

Post a Comment